Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Ivana Dudková, IČ 09921702, se sídlem v obci Lomnice, zapsaná u Městského úřadu Bruntál. Provozuji webové stránky ivanadudkova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 605 563 407 nebo na e-mail: ivanadudkova@centrum.cz

 

Prohlašujeme

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

 • vedení účetnictví
  Jste- li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
  abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
  souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. 

Facebook

Google

účetní firma

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Správce má v úmyslu předat údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: mamasardinka@centrum.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň  30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě,

abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 16.2.2021 

 

 

Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Tyto
obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu
s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti
s nákupem online kurzů a ebooků .Veškeré
smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem
České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah
videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou,
 těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými
v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským
zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně
spotřebitele“).Poskytovatelem
předmětu koupě (prodávajícím) je Ivana Dudková, 793 02 Lomnice
10, IČ 09921702, zapsaná v živnotestenském rejstříku Bruntál

Kontaktní
telefon: +420 605563407

Mail: ivanadudkova@centrum.cz

 

Objednatelem
předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která
prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět
koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let. 

 

Spotřebitelem
se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Uživatelem
se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu
zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být
odlišná od objednatele. Objednatel povinen zajistit, že se
uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož
i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho
užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů
a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

 

Předmět
koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je
poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva
k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření
nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu
poskytovatele (autora).

 

 

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Každý
uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.Poskytovatel
neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové
či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním
předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu
s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto
obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných
na webových stránkách 
www.ivanadudkova.czUzavřením
kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití
informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy
z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp.
uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou
odpovědnost.

 

 

Objednávání

Objednatel
prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se
objednávky.

 

Objednatel
objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře
objednávky prostřednictvím
google
formuláře.

 

Objednatel
je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat
a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout
na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených
v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé,
nesprávné či neúplné údaje.

 

Odeslaná
objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování
objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou
zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl
v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen
objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě
poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem
informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně
vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem
vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva
a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout
objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit
kupní cenu.

 

Povinnost
poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením
kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito
obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je
připsání příslušné částky na bankovní účet
poskytovatele. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu
nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení
kupní ceny nebo její části.

 

Objednatel
je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky
řádně informován o těchto obchodních podmínkách.
Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil
s těmito obchodními podmínkami a že s nimi
souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné
na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí
kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané
objednávky poskytovatelem.

 

Kupní cena, daňový doklad

Na
webové adrese 
www.ivanadudkova najdete
všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb,
včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny
předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem
měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené
v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu
zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.

 

Faktura:
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad-fakturu, který
slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě. 

 

Dodací podmínky produktů (online kurz)

Při
koupi online produktů bude digitální obsah ve formátu .docx nebo
pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán
po zaplacení kupní ceny na v objednávce sdělenou mailovou adresu.

 

Osobní
služby budou realizovány po zaplacení platby na účet nebo na
základě domluveného termínu a vystavené faktury.

 

 

Délka
dodací lhůty závisí na domluveném termínu realizace služby.
Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt
dodán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba
připsána na MŮJ bankovní účet. Není-li uvedeno u kurzu,
produktu či služby jiné datum, se kterým jsou uživatelé dopředu
seznámeni.

 

Osobní
služby a kurzy jsou dodávány na základě domluvených, předem
stanovených termínů a též jsou realizovány pouze v předem a
jasně stanovených termínech.

 

Platba

Bankovním
převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu
a variabilním symbolem.

 

Platba
cash po provedení osobní služby.

 

 

Forma platby

Platba
je možná jednorázově.

 

Platba
je možná na splátky formou opakovaných plateb. V případně
zakoupení online kurzu na splátky se kupující zavazuje
uhradit všechny splátky – zakoupením se zavázal uhradit platby
za objednanou službu po dobu určenou na prodejní
stránce a ve faktuře. Výsledně tak získává celý online
kurz s tím, že na základě svého rozhodnutí může
využít pro svoje lepší cash-flow dohodnuté splátky. Při
předčasném ukončení splátek, nebo prodlení s úhradou
splátek může být kurz dočasně uzavřen až do doby dalších
splátek. Tím není dotčena povinnost kupujícího, zákazníka,
k úhradě všech splátek.

Reklamace

V případě,
že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou,
postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.


Práva
z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit
prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto
obchodních podmínkách nebo na webové adrese
www.ivanadudkova.cz.

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud
je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku
(internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je
spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez
udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí
zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající
je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně
zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14
dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým
platbu od kupujícího přijal.

 

Kupující,
který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů
uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní
smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo
jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu,
nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv
o poskytování služeb, v obou případech za podmínky,
že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem
kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl
digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Kupující
souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly
prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.)
za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo
být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje,
a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně
vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Prodávající
se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím
subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

Prodávající
umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných
kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy,
nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Prodávající
je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen
pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby,
než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce
ukončit.

 

Toto
sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu
získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu
tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto
obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13.12.2021.

 

Poskytovatel
je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu
měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou
právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude
uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových
stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek. Objednatel je oprávněn změny
obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových
obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného
oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto
obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových
stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má
objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to
v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí
věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou
právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu
obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními
obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré
objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.